Ένα δίκαιο κλιματικό μέλλον για τους πιο ευάλωτους

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Η κίνηση κλιματικές λύσεις βάσει των ωκεανών έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το άδικο φορτίο που η κλιματική αλλαγή επιφέρει στις πιο ευάλωτες κοινότητες.

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που ήδη υπάρχουν. Είναι γεγονός πως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εμφανίζονται ανισομερώς, κυρίως σε χαμηλού εισοδήματος και έγχρωμες κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλού υψομέτρου πλημμυρικές υποανάπτυκτες εκτάσεις χωρίς επνεδυτικές προπτικές, μεγαλύτερη ρύπανση και λιγότερες αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές ως συνέπεια των προβλημάτων στέγασης, χρήσεων γης και άλλων συναφών πολιτικών. Οι κοινότητες που βασίζονται στους φυσικούς πόρους για την επιβίωσή τους αντιμετωπίζουν επίσης μία ταιράστια απειλή λόγω της κλιματικής κρίσης.

Η κίνηση κλιματικές λύσεις βάσει των ωκεανών (Ocean-Based Climate Solutions Act) αποτελεί το πρώτο μεγάλο κίνημα που θέτει ως προτεραιότητα στην κλιματική κρίση, τη φυλετική ισότητα. Τι πραγματικά προσφέρει όμως αυτό το κίνημα στην περιβαλλοντική δικαιοσύνη και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων

Πρόκειται να εξασφαλιστούν 3 δισεκατομμύρια για προγράμματα αποκατάστασης των ακτών σε συνάρτηση με τις συνέπειες της πανδημίας, εστιάζοντας σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, έγχρωμες, τοπικές και αγροτικές κοινότητες. Ένα παρόμοιο τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί μία χρηματοδοτική ευκαιρία για την αποκατάσταση αστικών περιοχών και των συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων αναψυχής.

Υποστήριξη της επιβίωσης των τοπικών κοινοτήτων

Το συγκεκριμένο κίνημα έρχεται να ενισχύσει μέσω δύο προγραμμάτων την αντιμετώπιση των αμφισήμαντων απειλών που η κλιματική κρίση θέτει στις κοινότητες σε τοπική κλίμακα.  Τα προγράμματα αναμένεται να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων διαφόρων τοπικων κοινωνιών και στην εφαρμογή πολλαπλών κλιματικών λύσεων που βασίζονται στη φύση. Στην ουσία τα προγράμματα αυτά θα σχεδιάσουν την εφαρμογή των λύσεων ώστε να μετριαστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Εκούσια και εθελοντική μετεγκατάσταση

Μέρος της κίνησης είναι και η υποστήριξη μίας στρατηγικής πρωτοβουλίας κλιματικής μετεγκατάστασης λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης των ακτογραμμών και των συνεχώς αυξανομένων και εντεινόμενων θυελών και καταιγίδων. Βέβαια, η μετεγκατάσταση αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και επίπονο ζήτημα, ειδικά για κοινότητες που έχουν κατά το παρελθόν αναγκαστεί σε μετεγκατάσταση.

Με αυτούς τους τρεις κεντρικούς πυλώνες η κίνηση κλιματικές λύσεις βάσει των ωκεανών ευελπιστεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μετρίαση του φαινομένου της κλιματικής κρίσης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνίων με ποικίλους αλλά εύστοχα αποτελεσματικούς τρόπους.

Για την πηγή: https://www.audubon.org/news/creating-more-just-climate-future-those-front-lines  

Leave A Reply