Η σημασία της ανθρώπινης κλίμακας στην υγεία

Η επιστημονική ομάδα The Sciencing Team παραθέτει κείμενα προς ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού.

Οι επόμενες δεκαετίες είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ανθρώπινη παρουσία όσο και για τις επιπτώσεις της στον πλανήτη γη. Εάν δεν αναστραφεί η σημερινή κατάσταση, τότε σύντομα θα φτάσουμε στο σημείο μηδέν όσον αφορά τα βιοφυσικά όρια της ενέργειας και της ζήτησης ύλης.

Η κατάρρευση της βιομηχανικά ανεπτυγμένης κοινωνίας ακολουθεί την 5.000 χρόνων ανθρώπινη κυριαρχία. Και είναι τώρα η ώρα όπου πρέπει να προσαρμόσουμε το παγκοσμιοποιημένο ανθρώπινο πρότυπο αναγκών μας σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας έχει ξεπεράσει τα επιτρεπτά, για την επιβίωσή του πλανήτη, όρια από τη δεκαετία του ’70. Η αλυσιδωτή κατάρρευση των οικοσυστημάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μία μαζική εξαφάνιση…όμως δεν χρειάζεται να γίνει έτσι!

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες διατάραξαν το σχετικά σταθερό δυναμικό των κλιματικών διακυμάνσεων που επικράτησαν κατά το Ολόκαινο και κράτησαν για περίπου 12.000 χρόνια. Για αυτό άλλωστε πλέον μιλάμε για μία νέα εποχή, το Ανθρωπόκαινο.

Η πρόκληση που ανοίγεται μπροστά μας είναι ο εκ θεμελίων επαναπροσδιορισμός της ανθρώπινης παρουσίας και των επιπτώσεών της στη Γη για το αμέσως προσεχές διάστημα, χωρίς να εξαιρείται από το σχεδιασμό αλλά και την αλλαγή στις πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουν και οι γενιές που ζουν σήμερα στον πλανήτη. Από την πλήρη εκμετάλλευση θα πρέπει να μεταβούμε στην προστασία και την αποκατάσταση. Εξίσου σημαντική παράμετρος, αν και μακροπρόθεσμη, που εγγυάται τη συνέχειά της ζωής σε αυτό τον επανασχεδιασμό είναι η επαναφορά του είδους μας στην ανθρώπινη, πιο βιώσιμη κλίμακα, σε αυτή που συμβαίνουν όλοι οι κύκλοι ζωής στον πλανήτη γη.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιληφθούμε, αλλά και να καταφέρουμε τελικά, την αποκατάσταση και την επιβίωση της ανθρώπινης κοινότητας, από μέρος σε μέρος και από οικοσύστημα σε οικοσύστημα.

Η Επιτροπή Πλανητικής Υγείας βάσει της διετούς έρευνάς της συμπέρανε ότι: «ένας μεγάλος όγκος αποδείξεων δείχνει ότι η υγεία της ανθρωπότητας συνδέεται εγγενώς με την περιβαλλοντική υγεία, αλλά εξαιτίας των πράξεων της τώρα απειλεί την αποσταθεροποίηση των βασικών υποστηρικτικών στοιχείων της γης

Η ζωή ως πλανητική διαδικασία αναπαράγει την καλή υγεία. Η υγεία ουσιαστικά είναι η ικανότητα της ζωής να αναπτύσσεται, να μεταβάλλεται και να εξελίσσεται σε συνάρτηση με το συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο και τις εναλλασσόμενες συνθήκες.

Για πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια η ζωή έχει αναπαραγάγει μία αύξηση στην ποικιλότητα, την αφθονία και την βιο-παραγωγικότητα μέσω μίας διεργασίας διαφοροποίησης και μετέπειτα συνένωσης της ποικιλότητας σε υψηλότερα επίπεδα πολυπλοκότητας. Αυτή η συνένωση επιτυγχάνεται πάντα μέσω της εξέλιξης καινοτόμων μορφών συνεργασίας.

Κάτι τέτοιο σήμερα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας που προέρχεται από τον τόπο διαμονής προκειμένου να γίνει αντιληπτή η μοναδικότητα του κάθε τόπου αλλά και να είναι εφικτή η δέσμευση των πολιτών σε μία ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία συν-δημιουργίας αποκρίσεων στις ανάγκες των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο.

Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία εξίσου σημαντικός είναι και ο επαναπροσδιορισμός, ώστε να κατανοήσουμε ότι ένα μέρος, ένας τόπος δεν μας ανήκει. Αντιθέτως εμείς ως είδος ανήκουμε σε αυτό τον τόπο, είμαστε εκφάνσεις των τόπων που διαμένουμε.

Πηγή: https://medium.com/activate-the-future/bioregional-regeneration-for-planetary-health-6b28e5e14e21

Leave A Reply