Έντεκα μέρη μιας ερευνητικής εργασίας που συχνά προκαλούν σύγχυση

Στο The Sciencing Team βοηθάμε ερευνητές με το θεωρητικό υπόβαθρο, τη μεθοδολογία και την γενική επιμέλεια κειμένων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην υστερεί πουθενά. Δείτε εδώ τις υπηρεσίες μας.

1.“Περίληψη”  και  “εισαγωγή”

Η περίληψη είναι η σύνοψη της ερευνητικής εργασίας που περιέχει τα ευρήματα, τις μεθόδους και το πόρισμα. Από την άλλη, η εισαγωγή είναι η αρχή της ερευνητικής εργασίας, η οποία παρουσιάζει το θέμα της μελέτης, τον σκοπό και τα κίνητρα.

2.“Σκοπός”  και  “στόχοι” της έρευνας

Ο σκοπός της έρευνας είναι η δήλωση του αποτελέσματος που ιδανικά θα έχει η μελέτη και περιλαμβάνει όλους τους επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί, οι οποίοι είναι τα απαραίτητα βήματα για την εκπλήρωση του σκοπού.

3. “Εισαγωγή”  και  “διατύπωση προβλήματος”

Η εισαγωγή συχνά συγχέεται με τη διατύπωση του προβλήματος που είναι απαραίτητο κομμάτι μιας ερευνητικής πρότασης για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την έρευνα και περιγράφει το πρόβλημα που θα μελετηθεί προσδιορίζοντας  το κίνητρο της μελέτης.

4. “Θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης”  και  “βιβλιογραφική ανασκόπηση”

Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης αποτελεί σύντομη περιγραφή του θέματος και της σημασίας της έρευνας. Έπειτα ακολουθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία είναι σχετικά εκτενής ανάλυση της βιβλιογραφίας επί του θέματος.

5.“Ερευνητικό πρόβλημα”  και  “ερευνητική ερώτηση”

Το ερευνητικό πρόβλημα αναφέρεται σε ένα γενικό θέμα προς επίλυση μέσω της έρευνας. Αντίθετα, το ερευνητικό ερώτημα είναι μία συγκεκριμένη απορία, που προκύπτει από το ερευνητικό πρόβλημα, η οποία ιδανικά θα απαντηθεί μέσω της έρευνας.

6. “Μεθοδολογία της έρευνας”  και  “ερευνητικές μέθοδοι”

Η μεθοδολογία της έρευνας βοηθά τους ερευνητές να επιλέξουν τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων τους, ενώ οι ερευνητικές μέθοδοι είναι οι τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και προκύπτουν από την επιλογή της μεθοδολογίας.

7.“Αποτελέσματα”  και  “Συζήτηση”

Η ενότητα των Αποτελεσμάτων παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας, ενώ η ενότητα της Συζήτησης συνοψίζει και ερμηνεύει τα ευρήματα.

8.“Λεζάντα” , “υπόμνημα” και  “μεταβλητή”

Η λεζάντα είναι ο τίτλος ενός διαγράμματος ή ενός πίνακα. Το υπόμνημα ερμηνεύει τις πληροφορίες που μας δίνει το διάγραμμα ή ο πίνακας. Οι μεταβλητές εμπεριέχονται στο διάγραμμα ή πίνακα και αφορούν στο περιεχόμενο τους.

9.“Συνέπειες”,  “περιορισμοί”  και  “συστάσεις  για μελλοντική έρευνα”

Οι συνέπειες αποτελούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική εργασία και προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν τα ευρήματα να φανούν χρήσιμα. Από την άλλη, οι περιορισμοί ορίζουν το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται τα ευρήματα. Τέλος, οι συστάσεις είναι προτάσεις για μελλοντική έρευνα που προκύπτουν από τα ερωτήματα ή κενά που δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν.

10.“Παραπομπή”,  “πηγή” και  “βιβλιογραφία”

Παραπομπή γίνεται όταν αναφέρονται ιδέες που υπάρχουν σε έργα άλλων ερευνητών και περιλαμβάνεται στο κυρίως μέρος του κειμένου δίπλα στη φράση. Όσον αφορά στις πηγές και τη βιβλιογραφία, πρόκειται για λίστες που βρίσκονται στο τέλος του γραπτού. Οι παραπομπές πρέπει να αντιστοιχούν και να συγκαταλέγονται στις πηγές, ενώ η βιβλιογραφία περιλαμβάνει όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών, αλλά δεν έχει απαραίτητα παραπομπή μέσα στο γραπτό.

11.“Υποσημειώσεις”  και “σημειώσεις τέλους”

Οι υποσημειώσεις αποτελούν επεξηγήσεις ή σχόλια σε προτάσεις του κειμένου και τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας. Αντίστοιχα και οι σημειώσεις τέλους προσφέρουν επεξηγήσεις για το κυρίως κείμενο, ωστόσο η διαφορά τους είναι ότι τοποθετούνται στο τέλος.

Για την πηγή: https://bit.ly/2Mcoy6X

Leave A Reply